Aukščiausio teismo geležinkelio akcijų pasirinkimo sandoriai


Ginčo esmė Kasacinėje byloje sprendžiama dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių viešųjų ir privačių juridinių asmenų pripažinimą perkančiąja organizacija, aiškinimo bei taikymo. Be kitų tiekėjų, pasiūlymą Konkursui pateikė ir ieškovė.

Rūšiuojamųjų akcijų pasirinkimo sandorių pavyzdys

Atsakovė m. Gavusi tiekėjo pretenziją ir visus gautus pasiūlymus išnagrinėjusi iš naujo, atsakovė atmetė ieškovės pasiūlymą, nurodydama, kad šios pateikti duomenys nepagrindžia pasiūlymo atitikties Konkurso sąlygų 3.

laukianti pavedimų prekybos strategijos

Ieškovė m. Atsakovė atsisakė nagrinėti šią pretenziją, teigdama, kad buvo praleistas Konkurso sąlygose nurodytas 3 darbo dienų terminas pretenzijai pareikšti.

Dėl draudimo išmokų priteisimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m.

Ieškovė nurodo, kad atsakovė laikytina perkančiąja organizacija, todėl savo veikloje privalo taikyti VPĮ, remtis teismų praktika dėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimo, būtinumo prieš atmetant pasiūlymą kreiptis dėl kvalifikacijos duomenų patikslinimo.

Be to, atsakovės nustatytas pretenzijų pateikimo terminas yra per trumpas, neatitinka VPĮ nuostatų. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė Vilniaus apygardos teismas m.

Įvertinęs Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m.

kaip naudoti prekybos signalus

Iš bylos duomenų teismas nustatė, kad nuo įsteigimo m. Atsakovės įstatuose deklaruoti bendrovės veiklos tikslai — siekti pelno, racionaliai naudoti bendrovės lėšas, užtikrinti turtinius akcininkų interesus Įstatų 8 punktas ; bendrovės veiklos objektas — dvejetainis variantas ayrex kelių tiesimas, geležinkelių transporto mašinų remontas, teikiamų paslaugų kokybės pagal norminius dokumentus bei jų tiekimo nepertraukiamumo užtikrinimas, geležinkelių infrastruktūros objektų statyba, plėtimas ir modernizacija, saugus jų eksploatavimas, metalo gaminių gamyba Įstatų 10 punktas.

Atsakovės m. Atsakovės pirkimų, nurodytų VPĮ 10 straipsnio 5 dalyje vidaus sandoriaim. Teismas atmetė atsakovės argumentus, kad ji įsteigta siekiant atskirti nuo patronuojančiosios įmonės komercinio ir pramoninio pobūdžio veiklas jai nėra suteikta teisė nei eksploatuoti geležinkelių, nei atlikti smulkių, įprastai veiklai užtikrinti skirtų remontų avarijų šalinimo ir kitų darbų jos veikla nėra skirta visuomenės gerovei didinti ; šiuos darbus atlieka regioniniai patronuojančiosios bendrovės padaliniai.

Tai, kad atsakovė dalyvauja pavieniuose viešuosiuose pirkimuose Lenkijoje, Estijoje ir pan. Teismas nesutiko su atsakove, kad ji veikia laisvoje konkurencinėje aplinkoje, vadovaudamasi produktyvumo ir kainų efektyvumo kriterijais.

MAFIJOS KRONIKOS 11 KGB

Nors geležinkelių statybų rinkoje veikia daugiau ūkio subjektų, tačiau proceso dalyviai pripažino, kad atsakovė yra stambiausia ir pajėgiausia Lietuvoje, konkurencinį pranašumą įgijusi dėl patronuojančiosios bendrovės veiksmų — įstatinio kapitalo didinimo, piniginių ir nepiniginių įnašų specialios paskirties įrenginių perdavimo.

Atsakovės ir patronuojančiosios bendrovės pateiktuose dokumentuose nėra įtvirtinta, kad ši visiškai ar iš dalies prisiima atsakomybę už atsakovės verslo riziką, galimus nuostolius, tačiau atsakovei perduotas turtas ir piniginiai įnašai neabejotinai suteikė jai papildomas galimybes sumažinti verslo riziką ir padengti galimus nuostolius, t. Teismo vertinimu, vidaus sandorių pobūdis yra tiesiogiai susijęs su geležinkelio transporto paslaugų užtikrinimu, t.

Vidaus sandoriai nevertintini kaip viešojo pirkimo sandoriai, nes jie sudaromi nekonkurencinėje aplinkoje ir yra susiję su viešojo intereso, neturinčio komercinio ar pramoninio pobūdžio, tenkinimu; atsakovė pagal vidaus sandorį vykdo dalį patronuojančiajai bendrovei priskirtų funkcijų, t.

Teismas konstatavo, kad, nepaisant įstatuose deklaruoto steigimo tikslo pelno siekimas ir pasirinktos bendrovės teisinės formos uždaroji akcinė bendrovėatsakovės veikla tam tikra dalimi susijusi su viešojo intereso, kuris nėra komercinio ar pramoninio pobūdžio, tenkinimu ir vyksta nekonkurencinėje aplinkoje, todėl atsakovės teisinis statusas atitinka perkančiosios organizacijos statusą VPĮ 4 straipsnio 2 dalies prasme.

Iš Konkurso sąlygų teismas nustatė, kad pagal jas sudarytos pirkimo sutarties kaina aukščiausio teismo geležinkelio akcijų pasirinkimo sandoriai siekti 1   Eur, tokia suma viršija tarptautinio pirkimo vertę, todėl apie Konkursą turėjo būti paskelbta laikantis VPĮ 22, 23 straipsniuose įtvirtintų taisyklių, tačiau apie jį buvo paskelbta tik atsakovės interneto svetainėje. Teismas, remdamasis kasacinio teismo praktika Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m.

VPĮ  straipsnio 2 dalis, 4 dalies 1 punktas. Teismas atmetė ieškovės argumentus, kad buvo pažeistos VPĮ 32 straipsnio nuostatos, sprendė, kad ieškovės pasiūlymas buvo atmestas ne dėl jos kvalifikacijos, bet dėl pirkimo objekto granitinės skaldos neatitikties Konkurso techninei specifikacijai ieškovės pateiktame bandymų protokole nurodytas granuliometrinės sudėties parametras neatitinka Konkurso dokumentų reikalavimų — siūloma E klasės granuliometrinės sudėties skalda, nors perkama F klasės skalda.

Konkursu perkama prekė, bet ne skaldos gaminimo paslaugos, todėl techninėje specifikacijoje nurodytus parametrus teismas vertino kaip reikalavimus pirkimo objektui pasiūlymas siaurąja prasmebet ne kvalifikacijos reikalavimus tiekėjui; dėl to atsakovei nekilo pareiga pasiūlyti ieškovei patikslinti kvalifikacijos duomenis VPĮ 39 straipsnio 1 dalis.

Esamos geležinkelių tinklo infrastruktūros neeksploatavimas nereiškia fakto, kad atsakovės veikla nėra susijusi su viešuoju interesu.

Byloje nėra ginčo, kad naujų geležinkelių kelių statyba ir rekonstrukcija skatina ekonominę ir socialinę plėtrą, o vietos valdžios institucijos yra suinteresuotos tokia veikla. Jos valdomos akcijos ir valdybos narių dalis leidžia lemti balsavimų rezultatus visais atsakovės valdymo, kontrolės ir kitais klausimais Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 28 straipsnis.

Kolegijos nuomone, atsakovės ir jos patronuojančiosios bendrovės vidaus sandoriai parodo ne tik glaudžius šių aukščiausio teismo geležinkelio akcijų pasirinkimo sandoriai ekonominius santykius, bet ir tai, kad atsakovė neveikia laisvai nuo patronuojančiosios įmonės.

Atsakovės steigimo tikslą — pelno siekimą — kolegija vertino kaip formalų, pažymėdama, kad veiklos tikslo nurodymas įstatuose nereiškia, jog ūkio subjektas negali būti pripažintas perkančiąja organizacija.

Kolegija konstatavo, kad atsakovės įstatinio kapitalo didinimas piniginiais įnašais ir perduodamais įrenginiais suteikia jai konkurencinį pranašumą prieš kitus rinkos dalyvius. Kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl ieškovės pasiūlymo vertinimo šios nutarties 16 punktaspažymėjo, kad Konkursu buvo perkamos ne paslaugos dalyvio gebėjimas pasiūlyti prekębet konkrečios prekės, todėl esminę reikšmę turėjo dalyvio siūloma granitinė skalda ir jos techninės charakteristikos.

Kolegijos vertinimu, reikalavimas pateikti bandymų protokolus yra reikalavimas, susijęs su pirkimo objektu, bet ne su tiekėjo kvalifikacija. Dėl to vertinant ieškovės pasiūlymą taikytinos nuostatos, susijusios su dokumentų, įrodančių atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams, o ne tiekėjo kvalifikacijai, vertinimu, aiškinimu ir tikslinimu. Ieškovė pateikė m.

Tokia ieškovės pasiūlymo neatitiktis negali būti nei paaiškinta, nei patikslinta; ji galėtų būti ištaisyta tik teikiant visiškai naują, aktualios datos dokumentą, t. Be to, bandymų protokole nurodyta žemesnė, nei reikalauta, skaldos kokybės klasė.

Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai Kasaciniu skundu atsakovė prašo sustabdyti bylos nagrinėjimą iki Teisingumo Teismo prejudicinio sprendimo gavimo civilinėje byloje Nr.

Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais: Atsakovė nėra perkančioji organizacija, nes ji nėra įsteigta specialiai viešiesiems interesams tenkinti žr. Teisingumo Teismo m. Atsakovė yra atskiras ūkio subjektas, vykdantis savarankišką veiklą. Lietuvos teismai, nukrypdami nuo Teisingumo Teismo praktikos, net menkiausias aplinkybes, suponuojančias viešųjų interesų, neturinčių komercinio ar pramoninio pobūdžio, buvimą, vertina kaip pagrindą ūkio subjektui suteikti perkančiosios organizacijos statusą.

Teisingumo Teismas, priešingai, siekia įvertinti visus be išimties kriterijus ir nesureikšmina to, kad mažą ar didelę veiklos dalį subjektas vykdo nekonkurencinėje aplinkoje. Apeliacinės instancijos teismas pelno siekimą vertino kaip perkančiosios organizacijos statuso suteikimo šios nutarties 20 punktaso ne kaip veiklos pobūdžio vertinimo kriterijų, kuris ir yra esminis sprendžiant, ar subjektas gali būti laikomas perkančiąja organizacija.

Atsakovė yra uždaroji akcinė bendrovė, kurios tikslas — siekti pelno; šį tikslą įrodo atsakovės įstatai, aplinkybė, kad ji veikia visoje Europos Sąjungos ekonominėje erdvėje, laisvoje konkurencinėje aplinkoje su kitomis privačiomis įmonėmis ir jokia jos veiklos dalis nėra skirta viešiesiems interesams įgyvendinti ar tenkinti. Byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovės pagrindinis interesas nėra pelno siekimas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso toliau — ir CPK straipsnis.

Apeliacinės instancijos teismas sprendė, kad atsakovė užtikrina naujos geležinkelių infrastruktūros kūrimą, todėl dalis jos veiklos yra nekomercinio ir nepramoninio pobūdžio, skirta viešajam interesui. Geležinkelių infrastruktūros kūrimas yra griežtai reguliuojamas Lietuvos Respublikos teisės aktais.

  • Vykdomųjų akcijų pasirinkimo sandorių pavyzdys 2.
  • Atvirų palūkanų pasirinkimo strategija

Vien tai, kad atsakovė atlieka tam tikrus darbus remontuojant geležinkelio kelius, nereiškia, jog jos veikla tampa nekomercinio ir nepramoninio pobūdžio; tokią veiklą atsakovė vykdo komerciniais pagrindais, už tai gauna atlygį. Be to, geležinkelio kelių remonto darbus atlieka ir kitos įmonės, tačiau dėl to akcijų pasirinkimo sandorių idėjos netampa perkančiosiomis organizacijomis.

Aplinkybė, kad bendrovės, laimėjusios konkursą, atlieka darbus perkančiosios organizacijos statusą turinčiam subjektui, nereiškia, jog jos perima perkančiųjų organizacijų funkcijas ir pačios tokios tampa.

Teisingumo Teismo praktika

Taikant analogiją, geležinkelių infrastruktūros kūrimo darbai taip pat nelaikyti platesnės visuomenės interesu. Teismai netinkamai taikė Teisingumo Teismo praktikoje išplėtotą infekcijos užkrato teoriją, pagal kurią nepakanka subjektui būti įsteigtam perkančiosios organizacijos, kad jam būtų pripažįstamas perkančiosios organizacijos statusas Teisingumo Teismo m.

bitcoin forex diagrama

Perkančiosios organizacijos ne visais atvejais pirkimo sutartį privalo sudaryti pagal VPĮ nustatytus reikalavimus. Be šių, tenkinamos ir kitos VPĮ 10 straipsnio 3 dalies 2 punkto taikymo sąlygos — atsakovė neturi specialios ar išimtinės teisės perpardavinėti ar nuomoti granito skaldos, kiti ūkio subjektai gali laisvai tokį pirkimo objektą perpardavinėti ar nuomoti tokiomis pat sąlygomis, kuriomis parduotų atsakovė.

Teismai atmetė atsakovės argumentus dėl VPĮ 10 straipsnio 3 dalies 2 punkto taikymo nenurodydami jokių motyvų, todėl pažeidė CPK straipsnio 4 dalies 3 punktą, straipsnio 4 dalies 3 punktą. Atsakovė prašo pridėti prie bylos Europos Komisijos m.

Atsakovė apie šias pastabas sužinojo po apeliacinės instancijos teismo nutarties priėmimo, todėl neturėjo objektyvių galimybių jas pateikti anksčiau. Atsakovė prašo sustabdyti šią bylą, kol Teisingumo Teismas priims prejudicinį sprendimą LitSpecMet pagal Vilniaus apygardos teismo prašymą civilinėje byloje Nr. Ieškovė atsiliepime į kasacinį skundą prašo kasacinį skundą atmesti, netenkinti atsakovės prašymo sustabdyti bylos nagrinėjimą; priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

Atsiliepime nurodomi šie argumentai: Skundžiami teismų procesiniai sprendimai priimti išsamiai ir visapusiškai įvertinus surinktus įrodymus ir nustatytas aplinkybes, jų visumą, neišskiriant nė vieno iš kriterijų, tinkamai pritaikant VPĮ 4 straipsnio 2 dalies nuostatas. Kasaciniame skunde keliami fakto klausimai, kurie nėra kasacinio nagrinėjimo dalykas CPK straipsnisstraipsnio 1 dalies 3 punktas, straipsnio 1 dalis.

Pagal Teisingumo Teismo praktiką nereikalaujama, kad visa juridinio asmens veikla būtų skirta viešiesiems interesams, neturintiems komercinio ar pramoninio pobūdžio, pakanka, kad tokia būtų dalis veiklos Teisingumo Teismo m. Atsakovės veiklos kryptį nulemia patronuojančiosios bendrovės tikslai, atsakovei perkeliami per vidaus sandorius, taip pat jos formuojamas specifinis atsakovės kapitalas.

EUR-Lex Prieiga prie Europos Sąjungos teisės

Byloje nustatyta, kad atsakovė iš patronuojančiosios bendrovės m. Sutiktina, kad pelno siekimo aspektas yra vertinamasis kriterijus, tačiau jis turi būti vertinamas kartu su aukščiausio teismo geležinkelio akcijų pasirinkimo sandoriai byloje nustatytomis aplinkybėmis.

Teisingumo Teismo praktikoje jis taip pat neišskiriamas kaip lemiamas kriterijus. Teismai įvertino šį kriterijų, tačiau sprendė, kad vien pelno siekimo deklaravimas nelemia atsakovės statuso nepripažinimo perkančiąja organizacija. Atsakovė nėra laisva pasirinkti veiklos modelį ir sritį, kurioje veikia, aukščiausio teismo geležinkelio akcijų pasirinkimo sandoriai proc.

Atsakovės prašymas sustabdyti nagrinėjamą bylą nepagrįstas, nes pirmenybė spręsti byloje kilusius klausimus tenka nacionaliniam teismui, bet ne Teisingumo Teismui, pagal kurio praktiką tik nacionalinis teismas gali tinkamai įvertinti visas aplinkybes ir patvirtinti, kad galimai nekomercinis tikslas, kuriuo vadovaujantis buvo įsteigtas ūkio subjektas, nėra svarbesnis nei komercinė aplinka, kurioje ūkio subjektas veikia Teisingumo Teismo  m.

Atsakovė, teigdama, kad byloje taikytina VPĮ 10 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatyta išimtis, pripažįsta, jog ji yra perkančioji organizacija, kuriai nurodyta išimtis yra taikoma. Konkurso sąlygose nurodytas pirkimo objektas — skalda, jose nedetalizuojama, kuriam projektui vykdyti ji perkama, todėl ji gali būti naudojama bet kurioje atsakovės veikloje.

kiek opcionų prekybininkai uždirba

Teiginys, kad skalda bus perparduodama, yra deklaratyvus, jis byloje neįrodytas. Kitų atsiliepimų į kasacinį skundą įstatymų nustatyta tvarka negauta. Bylos sustabdymas, Teisingumo Teismo sprendimas ir bylos šalių rašytiniai paaiškinimai dėl jo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija m.

Teisingumo Teismas m. Komisijos reglamentu ES Nr. Šiuo klausimu neturi reikšmės aplinkybė, kad ateityje vidaus sandorių vertė gali sudaryti mažiau nei 90 proc.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos m.

Ieškovė pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriais prašė atmesti atsakovės kasacinį skundą ir iš jos priteisti turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Nurodė, kad byloje kilo ginčas dėl to, ar atsakovė yra įstaiga, skirta specialiai viešiesiems interesams, kurie yra nepramoninio ir nekomercinio pobūdžio, tenkinti.

Tai, kad atsakovė yra įsteigta kaip uždaroji akcinė bendrovė, kurios steigimo tikslas — siekti pelno, per se.

  1. Bollinger bands akcijų diagramos
  2. EUR-Lex - R - LT - EUR-Lex
  3. Opciono prekybos torrentas